Tháng 6
27
2012

Cách xem file log trong Linux

Hầu như tất cả các file log(nhật ký) trong Linux được lưu trong thư mục /var/log (và các thư mục con của nó). Bạn có thể vào thư mục này bằng các sử dử dụng lệnh cd, nhưng bạn phải có quyền root.  Bạn có thể dùng lệnh less, more, cat hoặc tail để xem các file log.

log

Để vào thư mục /var/logs bạn gõ lệnh:

# cd /var/logs

Để xem file log /var/log/messages bạn có thể dùng một trong các lệnh sau:

# tail -f /var/log/messages
# less /var/log/messages
# more -f /var/log/messages
# vi /var/log/messages

Khi đó màn hình sẽ xuất hiện thông tin tương tự như sau:

Jul 17 22:04:25 router dnsprobe[276]: dns query failed
Jul 17 22:04:29 router last message repeated 2 times
Jul 17 22:04:29 router dnsprobe[276]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jul 17 22:05:08 router dnsprobe[276]: Switching Back To Primary DNS server
Jul 17 22:26:11 debian -- MARK --
Jul 17 22:46:11 debian -- MARK --
Jul 17 22:47:36 router -- MARK --
Jul 17 22:47:36 router dnsprobe[276]: dns query failed
Jul 17 22:47:38 debian kernel: rtc: lost some interrupts at 1024Hz.
Jun 17 22:47:39 debian kernel: IN=eth0 OUT= MAC=00:0f:ea:91:04:07:00:08:5c:00:00:01:08:00 SRC=61.4.218.24 DST=192.168.1.100 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=21599 DF PROTO=TCP SPT=59297 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0

Dưới đây là tên các file log trong Linux và thông tin về chúng:

 • /var/log/message: thông tin chung về hệ thống
 • /var/log/auth.log: các log về xác thực
 • /var/log/kern.log: các log về nhân của hệ điều hành
 • /var/log/cron.log: các log về dịch vụ Crond (dịch vụ lập lịch chạy tự động)
 • /var/log/maillog: Các log của máy chủ email
 • /var/log/qmail/ : Thư mục log của phân mềm Qmail
 • /var/log/httpd/: Thư mục log truy cập và lỗi của phần mềm Apache
 • /var/log/lighttpd: Thư mục log truy cập và lỗi của phần mềm Lighttpd
 • /var/log/boot.log : Log của quá trình khởi động hệ thống
 • /var/log/mysqld.log: Log của MySQL
 • /var/log/secure: Log xác thực
 • /var/log/utmp hoặc /var/log/wtmp : file lưu bản ghi đăng nhập
 • /var/log/yum.log: các log của Yum log files

Tóm lại /var/log là nơi lưu trữ tất cả các file log trong Linux. Tuy nhiên một  vài ứng dụng như httpd lưu vào thư mục riêng của chúng là thư mục con của thư mục  /var/log/. Bạn có thể xoay vòng các file log bằng công cụ logrotate và quản lý các file log bằng công cụ  logwatch.

Các bài hay khác

Về tác giả: Dũng Phạm Trung

Cách cài đặt là trang cung cấp hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng phần mềm. Nội dung trên website được chúng tôi sưu tầm hoặc tạo ra nhằm giúp mọi người nắm bắt được những kiến thức CNTT một cách đơn giản nhất.

1 lời bình + Thêm lời bình

Với lời bình

CommentLuv badge

Comments links could be nofollow free.

Bài nhiều người đọc

Sử dụng Nginx và memcached để tăng tốc Apache trên Debian Lenny
Comments10
Hướng dẫn cài đặt Nginx, PHP trên CENTOS, REDHAT
Comments6
[Kiến thức cơ bản] 10 cách dùng Nmap hiệu quả
Comments5
Sử dụng Crontab trên Linux
Comments4
Di chuyển file giữa các hệ thống Linux với SCP
Comments3
Cách cài đặt Teamviewer 6 trên Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat
Comments3
Di chuyển file giữa các hệ thống Linux với SCP
Comments3
Cấu hình SSHd server dùng Private Key
Comments2
[Kiến thức cơ bản] Dùng lệnh date trên Linux.
Comments2
[Cách cài đặt] Thiết lập hệ thống WebDAV với Apache2 trên OpenSUSE 11.3
Comments2

Bình luận mới nhất

 • Loading...